เว็บครู.ไทย 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศ
เครือข่ายไทย 

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

เว็บไซต์เด็กดี

บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จํากัด

บริษัท ดอทอะไร จํากัด